top of page

Praktisch

Openingsdagen en tijden van de praktijk:

Maandag         09:00 - 16:00 uur

Dinsdag           09:00 - 16:00 uur

Woensdag       09:00 - 16:00 uur

Donderdag      09:00 - 16:00 uur

Vrijdag             09:00 - 16:00 uur

Weekends na overleg.

Algemene Voorwaarden

Alle gesprekken zijn op basis van de Algemene voorwaarden van de ABvC.

Scholingsactiviteiten zijn op basis van de Algemene voorwaarden scholingsactiviteiten van de ABvC.

Klachten

De “Algemene Beroepsvereniging voor Counseling” is overeenkomstig de Wet kwaliteit klachten en geschillen (Wkkgz), via de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG) aangesloten bij een groep van onafhankelijke klachtenfunctionarissen en een onafhankelijke laagdrempelige geschillenregeling en geschillencommissie.

Privacy

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Praktijk Harmony & Balance verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Bedrijfsnaam
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres

– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
Bij bezoek aan onze website kunnen we echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact met ons op via info@harmony-balance.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Ons doel en grondslag waarop wij persoonsgegevens verwerken:

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO):

De praktijk handelt volgens de WGBO.

Deze wet regelt de relatie tussen cliënt en hulpverlener. Wanneer een cliënt de hulp van een zorgverlener inroept, ontstaat een geneeskundige behandelingsovereenkomst tussen hen. De cliënt is opdrachtgever tot zorg, hetgeen gedifinieerd wordt als: onderzoek, het geven van raad en handelingen op het gebied van de therapie, die het doel hebben iemand te genezen, ziekte te voorkomen of de gezondheidstoestand te beoordelen. De WGBO is dwingend recht, dat wil zeggen dat zorgverleners (of zorgverlenende instanties) en cliënten onderling geen afspraak kunnen maken die in strijd zijn met de WGBO. In de WGBO zijn een aantal spelregels vastgelegd, die voorheen in losse wetten en in rechterlijke uitspraken te vinden waren.

Overzicht regels WGBO:
– Het recht op informatie door de hulpverlener
– Toestemming voor een medische behandeling
– Inzage in het medisch dossier
– Het recht op een tweede mening of second opinion
– Vertegenwoordiging van cliënten die niet zelf kunnen beslissen
– Recht op privacy

Praktijk Harmony & Balance verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleneinden:

Voor het afhandelen van uw betalingen en daarnaast het verzenden van onze nieuwsbrief
Om contact op te nemen met de client indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Daar waar nodig om u te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Een van onze doelen is om onze diensten adequaat bij u af te leveren.
De mogelijkheid hebben om analyses uit te voeren over het bezoekgedrag van de websitebezoeker om zo de website om daarmee de diensten op onze website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. Verder dient het om tot een geautomatiseerde besluitvorming te komen met betrekking tot onze computerprogramma’s of -systemen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Uw persoonsgegevens worden niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens in ons boekhoud- en CRM systeem bewaren we tenminste 20 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen.
Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.
De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ons praktijk verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken, indien nodig met uw toestemming, voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.


Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

In het kader van de AVG heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons praktijk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.


Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@harmony-balance.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie u pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@harmony-balance.nl.

bottom of page